Không được miễn thuế hàng NK nếu không thông báo Danh mục miễn thuế

Theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK, nếu DN không thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định, thì hàng hóa NK của DN cũng không đáp ứng thủ tục hải quan, thủ tục miễn thuế để áp dụng chính sách miễn thuế NK.

Trước thắc mắc của Cục Hải quan Quảng Nam liên quan đến phân loại máy chính và miễn thuế hàng hóa NK tạo tài sản cố định, theo Tổng cục Hải quan, về phân loại theo máy chính, tại Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trường hợp người khai hải quan NK máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam thực hiện phân loại theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 phần 16 của Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, không phân biệt các máy đó được NK từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan Hải quan thực hiện đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị, kèm theo 1 phiếu theo dõi trừ lùi trước khi NK lô hàng đầu tiên.

Công chức Cục Hải quan Quảng Nam kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 	Ảnh: T.H
Công chức Cục Hải quan Quảng Nam kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Trường hợp DN NK máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 phần 16 của Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam không đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị trước khi NK lô hàng đầu tiên nhưng thực hiện phân loại áp dụng mã số theo máy chính là không đúng quy định tại Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC.

Liên quan đến việc xử lý thuế NK, tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về miễn thuế hàng hóa NK tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Tại phụ lục 2, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; khoản 1 Điều 17 Luật Thuế XK, thuế NK;khoản 1 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp phải thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế; điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về thời điểm thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế; điểm g khoản 2 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy địnhDanh mục miễn thuế đã được cơ quan Hải quan tiếp nhận là một trong các giấy tờ thuộc hồ sơ miễn thuế khi làm thủ tục hải quan; khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục miễn thuế…

Theo đó, dự án của DN nếu thuộc dự án ưu đãi đầu tư và được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế NK hàng hóa tạo tài sản cố định phục vụ cho hoạt động dự án theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK DN phải thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trước khi NK hàng hóa theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/ND-CP.

Tuy nhiên, DN đã không thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định, vì vậy, hàng hóa NK của DN không đáp ứng thủ tục hải quan, thủ tục miễn thuế để áp dụng chính sách miễn thuế NK theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Theo Báo Hải Quan

Bookmark the permalink.

Comments are closed.