Hải quan TPHCM tăng thu gần 30 tỷ đồng qua công tác thanh tra

Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thực hiện các quyết định thanh tra của cấp trên, Cục Hải quan TPHCM đã truy thu và kiến nghị truy thu gần 30 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước.

Hải quan TPHCM kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H
Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, từ đầu năm 2022 đến ngày 15/11/2022, Phòng Thanh tra – Kiểm tra Cục Hải quan TPHCM đã ban hành 20 công văn đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra. Mới đây, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư đã thực hiện Kết luận Thanh tra của Tổng cục Hải quan, ban hành quyết định ấn định thuế đối với doanh nghiệp vi phạm, với tổng số thuế nộp ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng.

Luỹ kế đến ngày 15/11/2022, Cục Hải quan TPHCM đã hoàn thành xử lý 12 kết luận kiểm tra, thanh tra, với tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 19 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, Phòng Thanh tra – Kiểm tra đã triển khai tổ chức thanh tra chuyên ngành tại trụ sở 5 trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Tính đến ngày 15/11/2022, Phòng Thanh tra – Kiểm tra đã hoàn thành thực hiện và ban hành kết luận thanh tra 1 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và 3 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2022. Tổng số tiền thuế kiến nghị truy thu của 4 kết luận trên 11 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2022, Cục Hải quan TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thành các cuộc thnh tra chuyên ngành và thực hiện 8 kết luận thanh tra của Tổng cục Hải quan.

Theo HQ Online

Bookmark the permalink.

Comments are closed.